Pewny start na dobry początek

Tytuł projektu:   PEWNY START NA DOBRY POCZĄTEK
Termin realizacji projektu:  01.09.2016 – 31.08.2018
Wnioskodawca:  Gmina Olsztyn
Jednostka realizująca:  Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie
Jednostki biorące udział:
– Przedszkole Miejskie nr 3
– Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej
– Przedszkole Miejskie nr 20
– Przedszkole Miejskie nr 24
– Przedszkole Miejskie nr 38
Wartość projektu: 999 291,30 zł
Dotacja EFS: 849 397,60 zł (Europejski Fundusz Społeczny)
Wkład własny Gminy Olsztyn:   149 893,70 zł

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 13 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 297 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 731 dzieci (350K, 381M) i zawodowych 55 (1M) nauczycieli oraz aktywności 54 rodziców (32K 22M) przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału innowacyjnej sieci współpracy 5 przedszkoli miejskich w okresie 24 miesięcy.

OPIS:
„Pewny start na dobry początek” to wieloaspektowe, skomplikowane, ambitne i innowacyjne przedsięwzięcie pięciu przedszkoli miejskich (PM) w Olsztynie przy jednoczesnym uwzględnieniu racjonalności wydatków. Zmieni ono dotychczasową politykę Miasta w zakresie edukacji przedszkolnej. Stworzy sieć współpracy, w której każde przedszkole zachowa swoją integralność
w rozwiązywaniu problemów, będzie bazować na indywidualnym potencjale i zasobach po to, by się nimi wymieniać racjonalizując w ten sposób koszty. Choć mogłoby się wydawać, że w stolicy regionu nie powinno być problemów (dostęp do infrastruktury, szkół, marginalne bezrobocie itp.), to szczegółowe badania i diagnozy każdego PM ujawniły nie tylko problemy indywidualne każdej palcówki, ale także problemy w skali makro – przedszkoli ogółem. Najważniejsze to:
– niedostateczna liczba miejsc;
– rosnąca skala deficytów rozwojowych u dzieci;
– skupienie się systemu edukacji na dzieciach z problemami, a tym samym pomijanie dzieci zdolnych lub bezproblemowych;
– trudności w komunikacji z rodzicami;
– nieadekwatne kompetencje kadry w stosunku do nasilających się deficytów oraz do pracy z dziećmi zdolnymi;
– brak systemowej współpracy PM (dublowanie wydatków).

ZAKRES PROJEKTU:
– utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego z dniem 01.09.2016  – dotyczy wyłącznie PM 38
– zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
– zajęcia dodatkowe dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci
– doskonalenie zawodowe dla nauczycieli
– zajęcia dla rodziców

WSKAŹNIKI:
– liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanego w programie – 20 szt.
– liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 731 osób
– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 55 osób
– liczba rodziców objętych wsparciem w programie – 54 osoby
– liczba godzin zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej – 370 godziny
– liczba godzin zajęć dodatkowych dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami – 1253 godzin
– liczba godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci – 1455 godzin
– liczba zajęć dla rodziców – 12 szt.
– liczba wyjazdów w ramach sieci współpracy – 75 sztuk
– liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 24 osoby
– liczba godzin zajęć warsztatowych dla rodziców – 80 godzin
– liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS – 20 szt.
– liczba dzieci z niepełnosprawnościami, do potrzeb których dostosowano miejsca przedszkolne i zrealizowano dodatkową ofertę edukacyjna i specjalistyczną – 13 osób
– liczba dzieci ze stwierdzonymi deficytami, u których minimalizowano deficyty – 292 osoby
– liczba dzieci, które rozwinęły kompetencje kluczowe – 731 osób
– liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 55 osób
– liczba rodziców, u których wzrosła aktywność w życiu dziecka i przedszkola – 54 osoby
– liczba innowacyjnych sieci współpracy przedszkoli – 1 sztuka
– liczba rodziców, którzy podnieśli kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze – 20 osób

INNOWACYJNOŚĆ
Innowacyjne w projekcie jest nadanie każdemu przedszkoli myśli przewodniej – tematu wynikającego z potrzeb i zasobów. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z danego tematu. Dodatkowo przedszkola tworzą pracownię tematyczną i ofertę zajęć gościnnych dla dzieci z innych placówek.

PM 3: edukacja lokalna
PM 15: integracja sensoryczna
PM 20: przyroda
PM 24: sprawność i aktywność ruchowa
PM 38: muzyka

Przedszkola wzajemnie odwiedzają się, korzystają z kadry, infrastruktury oraz wyposażenia.

DO POBRANIA:
REGULAMIN po aktualizacji 01.09.2017
zał. 1_DEKLARACJA dzieci
zał. 2_DEKLARACJA rodzice
zał. 3_DEKLARACJA nauczyciele
zał. 4_ ZGODA na udział w zajęciach
Zakres projektu – zajęcia dla dzieci